JAARVERSLAG VAN DE CONTACTGROEP POSTACTIEVEN
REGIO GILZE-RIJEN
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2018

Algemeen.
De opzet van dit jaarverslag is anders dan u tot nu toe bent gewend. U treft geen uitgebreide verslagen aan van de diverse activiteiten. Als u daarin bent geïnteresseerd zijn deze terug te vinden op onze website.

2018 was weer een geslaagd verenigingsjaar. Over het algemeen was de deelname aan de verschillende activiteiten goed. Daaruit concluderen we dat men nog steeds tevreden is met het programma en dat we op deze weg moeten voortgaan.

Een van de zaken die in 2018 speelde was de toegangsregeling. Door de aangescherpte defensie regelgeving werd de toegangscontrole verscherpt en was in sommige gevallen zelfs begeleiding naar en van de Molenwiek nodig. Dit leidde soms tot onbegrip en frustratie. Eind 2018 heeft Commandant DHC lokale aanvullingen op de defensie regelgeving van kracht verklaard waardoor de toegang in 2019 hopelijk weer simpeler zal verlopen.

Ledenbestand.
Het ledenaantal is in 2018 substantieel gedaald, van 339 op 1 januari naar 310 leden op 31 december. We hadden dus veel opzeggingen, waaronder in toenemende mate mensen die vanwege hoge leeftijd of gezondheid niet meer kunnen of willen deelnemen aan onze activiteiten. We hebben ook nu weer en aantal leden moeten uitschrijven omdat zij de contributie niet hebben betaald. Verder hebben we er nog steeds last van dat het aantal militairen dat de luchtmacht verlaat beperkt is, onder andere door de aanpassing van de FLO-leeftijd en de mogelijkheid om aansluitend aan de diensttijd een (parttime) burger aanstelling te krijgen. We hebben het afgelopen jaar slechts één nieuw lid mogen verwelkomen. In 2019 gaan we ons – samen me de loketfunctionaris - extra inspannen om die dalende lijn tot stand te brengen.

In 2018 is helaas ook weer een aantal leden overleden, waaronder ons ex bestuurslid Kees Nieuwenhuyse.

Activiteiten 2018.
In 2018 hebben weer de gebruikelijke activiteiten plaatsgevonden: De Nieuwjaars social, de Lente- en Herfst inloopsocial en de Grote Reünie Social. Tijdens de bijeenkomsten werd zoals gebruikelijk onder het genot van een hapje en een drankje weer uitgebreid bijgepraat en sterke verhalen uit het verleden opgehaald. De deelname was in zijn algemeenheid goed en tijdens de Nieuwjaars en Reünie Social was een aantal externe gasten aanwezig. Tijdens de Reünie Social werd door een vertegenwoordiger van CLSK een presentatie verzorgd over de ontwikkelingen op het gebied van drones. De verslagen van de bijeenkomsten zijn op de website te vinden.

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van dhr. Kees Nieuwenhuyse als bestuurslid; zijn plaats werd ingenomen door dhr. Gerard Hijmans. Tijdens de ALV is ook ingestemd met een verhoging van de contributie van €10 naar €12,50. Dit was nodig omdat we niet meer willen interen op het eigen vermogen en om de eigen bijdrage aan de diverse activiteiten beperkt te houden. Het complete verslag van de ALV is u eerder toegezonden en is ook op de website terug te vinden.

De dagtrip ging dit jaar naar de Maasvlakte. Dit bleek een interessante dag waarbij ter land en op het water een mooi inkijkje werd gegeven in de activiteiten die op de Maasvlakte plaatsvinden. Opvallend was dat daarbij niet alleen metalen containers en schepen te zien waren maar dat er ook zeehonden werden gespot. Het was een zeer geslaagde dag.

Tenslotte.
Het bestuur kijkt terug op een roerig en succesvol verenigingsjaar, waarbij de dalende trend in ons ledenbestand ons zorgen blijft baren. We zullen ons maximaal inspannen om die dalende trend tot stand te brengen.

De secretaris,                                                                                               De voorzitter

T. Bijl                                                                                                            L.J.J. van der Ven